Winkelwagen (0)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

TOTAAL € 0,00

Poederbaas Verkoop condities

Poederbaas Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopwaarden hebben betrekking op alle aankopen bij Poederbaas.

1. Algemeen
Door bij Poederbaas een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Poederbaas akkoord gaat. Poederbaas heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Poederbaas hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Poederbaas aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Poederbaas worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Poederbaas heeft verstrekt.

2. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Poederbaas zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Poederbaas is ingestemd.
3. Door het gebruik van de internetsite van Poederbaas en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Poederbaas worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Poederbaas ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. Poederbaas behoudt zich het zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Poederbaas. Poederbaas is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Poederbaas dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.poederbaas.com of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Poederbaas garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen / Aanbiedingen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Alle aanbiedingen van Poederbaas zijn vrijblijvend en Poederbaas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. Poederbaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft Poederbaas het recht de bestelling te weigeren.

5. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL en Paypall betaald worden.
2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Poederbaas staat.
3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.

6. Bijdrage bezorgkosten.
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten. Bij een bestelling onder de € 50,- betaalt u € 3,95 bezorgkosten. Bij een bestelling van boven de € 50,- zijn de verzendkosten voor Poederbaas.

7. Retourzendingen.
U heeft het recht een bestelling binnen 14 dagen na ontvangst inclusief factuur en het retour formulier te retourneren. 

De retourzending dient aan het volgende te voldoen:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken bijgesloten.
 • U dient de retourzending aan te melden bij info@poederbaas.com
 • Na het aanmelden van uw retour ontvangt u een retourformulier dat meegestuurd dient te worden met het te retourneren product. 

1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. 
2. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of Poederbaas, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door Poederbaas betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen. Wij streven er naar om het aankoop bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 14 werkdagen terug te storten op uw rekening.
3. Custom made producten zijn uitgesloten van dit proces en kunnen niet geretourneerd worden, tenzij het een fout van Poederbaas bevat. 

8. Omruilen
U heeft het recht een bestelling binnen 14 dagen na aflevering inclusief factuur en het retour formulier te retourneren en om te ruilen. 

De zending dient aan het volgende te voldoen:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
 • Na het aanmelden van uw retour ontvangt u een retourformulier dat meegestuurd dient te worden met het te retourneren product.

1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening. 
2. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of Poederbaas, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door Poederbaas betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen. 
3. Custom made producten zijn uitgelsoten van dit proces, tenzij het een fout van Poederbaas bevat. 

9. Levering
1. De door Poederbaas opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
4. De levertijd is afhankelijk van de door u gekozen artikelen. Een deel van ons assortiment is direct uit voorraad leverbaar. Echter vanwege ons diverse assortiment en de ‘custom made’ mogelijkheid, kan het zijn dat een deel van de artikelen nog gehaakt moet worden. Wanneer een voorraadig product voor 20.00 's avonds besteld wordt, streven wij er naar dit product de volgende dag te hebben bezorgd.   
5. Het kan voorkomen dat Poederbaas een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Poederbaas houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. 
6. Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden. 
7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Poederbaas is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering. 
8. Bestelling buiten Nederland hebben andere kosten.
9. De bestelling wordt door Poederbaas in samenwerking met PostNL bij u afgeleverd.  
10. Poederbaas verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen. 

10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Poederbaas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

11. Elektronische communicatie en bewijs
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Poederbaas (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Poederbaas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Poederbaas.

De administratie van Poederbaas geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Poederbaas in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Poederbaas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Poederbaas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Afkoelingsperiode
1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen, 'Custom Made' producten uitgesloten. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met Poederbaas, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie.
2. Poederbaas is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de koper.
4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Poederbaas er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.

14. Garantie
1. Poederbaas geeft u 14 dagen garantie op het aangekochte product. Mocht u na deze termijn enige problemen ondervinden met het product, dan raden wij aan dit terug te sturen. Poederbaas beoordeelt vervolgens of er alsnog garantie verstrekt kan worden.
2. Poederbaas is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. Indien Poederbaas om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen

 • indier er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Poederbaas of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de orginele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlening van de garantietermijn met zich mee.
6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het makement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten doorberekend aan de klant.
7. De koper is gehouden Poederbaas te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Poederbaas zouden kunnen doen gelde, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8. Het is mogelijk dat Poederbaas op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Poederbaas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

15. Persoonsgegevens
1. Poederbaas zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Poederbaas neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Poederbaas of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Aanvragen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Poederbaas zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

Poederbaas
Corsicaweg 10
1044 AB Amsterdam

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Poederbaas gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Poederbaas
Corsicaweg 10
1044 AB Amsterdam 
KVKnr. 51241048

8